گفتمان ارتباطات

و پدر ارتباط برقرار کرد، گندم خورد

گفتمان ارتباطات

و پدر ارتباط برقرار کرد، گندم خورد

به نام خداوندی که قلم و آنچه می‌نگارد را حرمت بخشید

در این فضا سعی بر آن دارم در حوزه ارتباطات و شاخه‌های مرتبط آن
و گاهی
نوشته های شخصی مطالبی را بنویسم و منابعی را ارائه دهم.

* استفاده از مطالب با نام افراد دیگر پسندیده نیست!

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

Enhancing Situational Awareness and Communication During Flood Crisis Events Using Social Media Framework:The Case of Bosnia and Herzegovina
By:Šadi AbdulWahab Matar
Student ID: 1325913
A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy
Department of Electronic and Computer Engineering
Brunel University London
May 2017


Link PDF